شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن هواگوی خودکار 34091762-026 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
  • نام گذاری سال 1401: تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
  • شعار سال 2022 سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع

پیش بینی تخصصیمدل هایی که بصورت روزانه در مقیاس سینوپتیک ( 55km, 28km , 9km ) جهت پیش یابی و شبیه سازی رفتار جو پایش می شوند در پایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی به شرح زیر می باشند
 
برای دیدن الگوهای مدلسازی شده جو «اینجا» کلیک نمایید